Transcripción de las palabras de Jordi Ros en el discurso de toma de posesión del cargo, en el que la cita final es referencia literal a una frase, relacionada con el esfuerzo y la ilusión, que Pep Guardiola regaló en su momento al ideario barcelonés
17 de diciembre de 2013

Contexto del documento:

Las palabras del discurso -transcritas espontáneamente por la arquitecto e investigadora Helena Sanz que es quien nos las ha facilitado, y autorizadas por el propio Jordi Ros– fueron improvisadas -aunque guiadas con las notas preparadas en una pequeña agenda- en un acto sencillo y breve habido en la Sala de Juntas de la ETSAB a media mañana del viernes 13 de diciembre de 2013. El rector Enric Fossas, catedrático en automática y doctor en matemáticas, tan apenas unos días antes nombrado en el cargo tras las elecciones pertinentes, es quien presidió el acto de la toma y -presumiblemente- el destinatario primero de la desiderata expuesta. La asistencia al acto se completaba con un grupo numeroso de personas, que abarrotó las posibilidades de la sala, entre ellas responsables de los departamentos de la Escuela, personal administrativo y de servicios, de la delegación de estudiantes y estudiantes, responsables de administraciones, de entidades culturales y profesionales de la ciudad y, también, algunos familiares del nuevo director.

Presa de possessió d’en Jordi Ros, arquitecte i nou director electe de l’ETSAB UPC. Discurs

Toma de posesión de Jordi Ros, arquitecto y nuevo director electo de la ETSABarcelona de la UPC. Discurso

  

"…La nostra Escola d’Arquitectura de Barcelona s’envelleix més ràpidament que el nostre país. És una dada que ens ha de preocupar a tots. Una dada dramàtica, que sense dubte ens porta més cap al geriàtric que cap a l’excel·lència. I afecta no tant sols per una qüestió laboral, afecta també al que ha de guiar constantment les nostres passes: la qualitat de la docència.

…Nuestra Escuela de Arquitectura de Barcelona envejece con mas rapidez que nuestro país. Es un dato que nos ha de preocupar a todos. Un dato dramático, que sin duda nos lleva antes al geriátrico que a la excelencia. Y afecta no solo por una cuestión laboral, afecta también a lo que ha de guiar constantemente nuestros pasos: la calidad de la docencia.

Entenc que aquest objectiu docent no ha de venir només guiat  pel rigorós contingut de les nostres assignatures, ni per la manera en cóm les impartim, que sens dubte és fonamental. Però també per l’aspiració d’assoliment de  tots els registres del coneixement, perquè per sobre de tot a la universitat tenim la responsabilitat de formar individus. Recordo, alguns potser m’ho haureu sentit dir en alguna ocasió, un article que vaig llegir ja fa uns quants anys, d’en Joan Subirats, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on  comentava que hi havia al voltant d’unes dues-centes institucions que provenien del segle XV, bona parts de les quals eren universitats. L’autor afegia que la resta d’elles havien probablement aconseguit sobreviure justament perquè no havien confessat  els objectius clars que les definien. Vol dir això que el nostre gran patrimoni cultural, que ens fa sobreviure al llarg dels segles, és la nostra producció del coneixement, i és amb el que ens hem d’esmerçar.

Entiendo que este objetivo docente no ha de venir únicamente guiado por el contenido riguroso de nuestras asignaturas, ni por el modo en que son impartidas, que sin duda es estupendo. También ha de guiarse por la aspiración a alcanzar todos los registros del conocimiento ya que, antes que nada, en la universidad tenemos la responsabilidad de formar indivíduos. Recuerdo -algunos me lo habréis oído en alguna ocasión- un artículo que leí hace ya unos cuantos años de Joan Subitrats, catedrático de Ciencias Políticas de la UABarcelona, donde comentaba que las universidades son una buena parte de las doscientas instituciones que provienen del siglo XV. El autor añadía que las no universitarias probablemente han conseguido sobrevivir justamente porque no habían confesado los objetivos claros que las definen. Quiere esto decir que nuestro gran patrimonio cultural, que nos lleva a sobrevivir a lo largo de los siglos, es nuestra producción de conocimiento. Y es en lo que nos hemos de esmerar.

Està molt bé que l’Escola mostri la seva producció pròpia,  els arquitectes tenim un punt de vanitat, ens agrada ensenyar els nostres dibuixos, però també hem de procurar que aquesta Escola esdevingui el gran espai expositiu de cultura arquitectònica de la ciutat. No hi ha cap lloc a la ciutat, jo diria que al país on es produeixi tanta arquitectura com la que s’elabora en aquesta Escola. Una altra cosa és que aquesta arquitectura no es construeixi, la qual cosa, atès el context,  és irrellevant.  En definitiva, l’ETSAB ha d’oferir el seus espais per a entrar en xarxa amb la resta d’entitats culturals de la nostra ciutat. Més encara si Barcelona en perd d’altres. Atesa la crisi que esta vivint el nostre ofici,  tenim l’exemple recent del COAC que  ha transformat parcialment la seva sala d’exposicions en una papereria. Aquesta era la gran sala d’exposicions d’arquitectura que tenia la ciutat, esplèndidament emplaçada. És evident que no tenim calers, alguns amics em comentaven la meva insensatesa per assumir aquest càrrec en aquests moments. És veritat, vivim moments de retallades,  però amb més motiu caldrà posar imaginació, aplicar  aquella màxima de l’admirat arquitecte Alejandro de la Sota que comentava que l’arquitecte, en l’exercici del seu ofici,  havia de donar “llebre per gat”. El mateix esperit caldrà projectar sobre  el nostre exercici docent, donar “llebre per gat&rdq
uo; actitud des de la que  esmerçar-se en  tirar endavant i amunt la nostra Escola.

Es muy bueno que la Escuela muestre su producción propia -los arquitectos tenemos un punto de vanidad, nos gusta enseñar nuestros dibujos- pero también hemos de procurar que esta Escuela llegue a ser el gran espacio expositivo de cultura arquitectónica de la ciudad. No hay otro sitio en la ciudad, jo diría que en el país, donde se produzca tanta arquitectura como la que se elabora en nuestra escuela. Otro asunto es que esta arquitectura no sea construida lo que, visto el contexto, es irrelevante. En definitiva la ETSAB ha de ofrecer sus espacios para entrar en red con el resto de entidades culturales de nuestra ciudad. Con mas razón si Barcelona pierde otras opciones: vista la crisis que está sufriendo nuestro oficio tenemos el ejemplo reciente del COAC que ha transformado parcialmente su sala de exposiciones en una papelería. Esta era la gran sala de exposiciones de arquitectura que tenía la ciudad, espléndidamente emplazada. Es evidente que no tenemos recursos, algunos amigos comentaban mi insensatez por asumir este cargo en estos momentos. Y es cierto, vivimos momentos de recortes, pero por eso mismo habrá que echarle imaginación, aplicar aquella máxima del admirado arquitecto Alejandro de la Sota que comentaba que el arquitecto, en el ejercicio de su oficio, ha de “dar liebre por gato”. El mismo espíritu tendrá que proyectarse sobre nuestro ejercicio docente, “dar liebre por gato”, actitud desde la que apoyarse para tirar hacia adelante y hacia arriba nuestra Escuela.

Econòmicament, doncs, tindrem el que tindrem, no sóc persona de queixa.  El rector poques vegades me’n sentirà d’alguna. També és veritat que ara mateix ens ho està posant difícil per a queixar-nos. Que jo recordi, encara no havia hagut cap rector que en la seva composició d’equip de direcció, presentés tres vicerectorats  dels vuit totals  que estiguessin directament relacionats amb la nostra Escola. En Joan Puigdomènech ex-director de l’Escola del Vallès, Vicerector d’Acció Social i Sostenibilitat, la Maribel Rosselló, professora de Composició de la casa, Vicerectora de Política Docent, àrea fonamental per l’assoliment de la qualitat docent abans esmentada i, per últim, en Pep Parcerisa, que ocupa el càrrec de Vicerector en l’Àmbit d’Arquitectura, que podrà recórrer transversalment totes les expressions que ens són pròpies. A ben segur que això és una excel·lent notícia, que   ha d’afavorir el mandat d’aquest futur proper.  Em plau molt que aquest mandat es produeixi en paral·lel al de l’equip rectoral, el nostre recorregut anirà temporalment associat,  ja que tenim pocs dies de diferencies. A diferència de l’excel·lentíssim rector, però, la meva presa de possessió es duu a terme  un divendres 13…,  hi ha altres dates en l’horitzó del país que considero més interessants, però en tot cas, a partir d’ara, divendres 13 serà una confluència que recordaré per sempre.

Económicamente, entonces, tendremos lo que haya, no soy persona de andarse quejando. El Rector pocas veces me oirá quejas. También es cierto que ahora mismo nos lo está poniendo difícil para quejarnos. Hasta donde recuerdo todavía no se había dado ningún rector que, en la composición de su equipo de gobierno, presentase tres vicerrectorados -de los ocho en total- que estuviesen relacionados directamente con nuestra Escuela. Joan Puigdomènech, ex-director de la Escola del Vallès como Vicerrector de Acción Social; Maribel Rosselló, profesora de Composición de nuestra casa, Vicerrectora de Política Docente, área fundamental para conseguir la calidad docente que antes mencionaba; y, por último, Pep Parcerisa, que ocupa el cargo de Vicerrector del Ámbito de Arquitectura, que podrá recorrer transversalmente todas las expresiones que nos son propias. Sin duda se trata de una buena noticia, que ha de favorecer el mandato de este inmediato futuro. Me complace mucho que este mandato se produzca en paralelo al del equipo rectora. Nuestro recorrido irá asociado en el tiempo, ya que tenemos pocos días de diferencia. Aunque a diferencia del Rector, se ha de decir, mi toma de posesión tiene lugar en un viernes 13… En el horizonte del país se vislumbran otras fechas que considero mas interesantes pero, de todos modos y a partir de ahora, viernes 13 será una confluencia que recordaré para siempre.

Volia acabar simplement amb un compromís per part meva, el de que a partir d’ara “m’aixecaré ben d’hora ben d’hora”, si cap més del que ja faig habitualment. I un desig de cor pel nostre rector: Que tingui molts èxits acadèmics, perquè intueixo que els seus èxits també seran els nostres. Gràcies!

Querría terminar simplemente con un compromiso por mi parte: el que a partir de ahora “madrugaré temprano y bien temprano”, si es posible mas de lo que ya madrugo habitualmente. Y un deseo de corazón para nuestro Rector: que tenga  muchos éxitos académicos, porque intuyo que sus éxitos también serán los nuestros. Gracias."

 
[/et_pb_section
]