NOTICIAS

17 de mayo de 2014

2014 FAD Architecture prize finalists

Premisfad_arch_big
 arquitectures bosch.capdeferro

arquitectures bosch.capdeferro
Ficha | Web

Carlos Ferrater

Carlos Ferrater
Ficha | Web

 Paredes Pedrosa arquitectos

Paredes Pedrosa arquitectos
Ficha | Web

 Pereda Pérez arquitectos

Pereda Pérez arquitectos
Ficha

 Roldán + Berengué

Roldán + Berengué
Ficha | Web

Ramón Sanabria

Ramón Sanabria
Ficha | Web

official list & jury comments · lista oficial con comentarios del jurado · llista oficial amb comentaris del jurat

[FAD official note, somehow edited...]

Architecture
FAD prize 2014 list of finalists & jury comments (ENG, CAT, ESP)

Jury: Ramon Sanabria (president), Ángela García de Paredes, Marcos Catalán, Francesc Belart, Ricardo Bak Gordon and Esther Brosa

The FAD awards were created in 1958 with the aimo of promoting the avant-gard tendencies of the time and to acknowledge high quality works in the new paths and investigations that were opening up and transforming the traditional forms and languajes of design. Since 2006 five branches of conceptually different kind of works  are eligible to receive awards: architecture, interior design, temporary interventions, thought and criticism, and city & landscape.

Arquinfad is the interdisciplinary design association of the FAD (Foment de les Arts i el Diseny = Fostering Arts & Design). It is an independent, non-profit, cultural association created as an umbrella organisation to support all professionals and institutions engaged in spatial work, in the broadest sense. Architects and designers were involved from the start, and the association has more recently welcomed new professionals from highly specialised disciplines such as set or lighting design and the design of ephemeral spaces...

ref: FAD & ARQUIN-FAD

ARCHITECTURE FINALISTS

1

1_big

Remunta sobre la casa dels pares. L’Escala, Girona Author: Carlos Ferrater. pict: Aleix Bagué

“The project requires adding to an existing structure. The solution is arrived at by using a deliberately neutral and unpretentious architecture, restrained and saying just enough, interfacing unobtrusively with the immediate surroundings while managing neither to surrender a degree of autonomy nor to shirk challenges and compromise.”

“Es tracta d’una addició sobre el que ja és construït. Es resol amb una arquitectura volgudament neutra i sense pretensions, continguda, capaç de parlar el que és just i necessari, i ho diu dialogant sense violència amb l’entorn pròxim, i alhora sent capaç de no renunciar a una certa autonomia ni de defugir el desafiament i el compromís.”

“Se trata de una adición sobre lo construido. Se resuelve con una arquitectura expresamente neutra y sin pretensiones, contenida, capaz de hablar lo justo y necesario, y lo dice dialogando sin violencia con el entorno próximo, y a la vez siendo capaz de no renunciar a una cierta autonomía ni de eludir el desafío y el compromiso.”

2

2_big

2 Casa Chao. Corcubión, A Coruña. Authors: Juan Creus Andrade, Covadonga Carrasco López pict: Héctor Santos-Díez

“Casa Chao goes beyond the perfect execution of a home, using simple and accessible resources. The house provides a clean and decisive solution to an urban problem of recovering a stripped dividing wall following the demolition of a building to open up a new street. The wall is built over with a structure just three meters deep, restoring the urban appearance, pavings, visuals, cornices and volumes in conversation with the townscape.”

“La casa Chao és més que l’execució perfecta, amb mitjans senzills i propers, d’un habitatge. La casa resol amb nitidesa i decisió un problema urbà en estroncar una mitgera descarnada després de la demolició d’un edifici per obrir un carrer nou. Cobreix la mitgera amb una edificació de tan sols tres metres de fondària restaurant l’escena urbana, paviments, visuals, cornises i volumetries, dialogant amb l’entorn urbà.”

“La casa Chao supone más que la perfecta ejecución, con medios sencillos y próximos, de una vivienda. La casa resuelve con nitidez y decisión un problema urbano al restañar una medianera descarnada tras la demolición de un edificio para abrir una nueva calle. Cubre la medianera con una edificación de tan solo tres metros de fondo restaurando la escena urbana, pavimentos, visuales, cornisas y volumetrías, dialogando con el entorno urbano.”

3

3_big

3 Casas Patio. Celdrà, Girona Authors: Bosch Capdeferro architects. pict: José Hevia

“A notable contribution to seeking the typology of an atrium house. The atrium as focus, as relating point, as shaper of a microclimate, as intimate public space, with all these functions fused into a single space. And ceramics as the materials that contextualize the intervention within its immediate surroundings and coordinate, using different colors and textures, even the furthest reaches of the house, while leaving the central role to the atrium, the epitome of architectural protagonism.”

“Destaca la seva aportació a la recerca tipològica de la casa-pati. El pati com a centre, com a punt de relació, com a configurador d’un microclima, com a espai públic íntim, totes aquestes funcions en un únic espai. I la ceràmica com a material que contextualitza la intervenció en el seu entorn més immediat i matisa, amb els diferents colors i textures, fins als últims racons de la casa, deixant sempre el protagonisme, però, als patis, autèntics protagonistes de l’arquitectura.”

“Destaca su aportación en la búsqueda tipológica de la casa-patio. El patio como centro, como punto de relación, como configurador de un microclima, como espacio público íntimo, todas estas funciones en un único espacio. Y la cerámica como material que contextualiza la intervención en su entorno más inmediato y matiza, con los diferentes colores y texturas, hasta los últimos rincones de la casa, pero dejando siempre el protagonismo a los patios, auténticos protagonistas de la arquitectura.”

4

4_big

4 Edificio de viviendas en la calle Descalzos. Pamplona Author: Pereda Pérez Arquitectos. pict: Pedro Pegenaute

“Eschewing the use of mimetic language, historicism or picturesqueness, the project honestly and sensitively addresses the relationship between the new and the extant, using an architecture that manages to establish a fresh space and new feeling by means of a dialogue and coexistence between two presences, resorting when required to a novel language.”

“Lluny de l’ús de llenguatges mimètics, historicistes o pintorescos, el projecte assumeix amb gran serietat i sensibilitat la relació entre el que és nou i existent i una arquitectura que aconsegueix establir un nou lloc i un nou ambient a través del diàleg i la convivència entre totes dues presències recorrent quan cal a un llenguatge nou.”

“Lejos del uso de lenguajes miméticos, historicistas o pintorescos, el proyecto asume con gran seriedad y sensibilidad la relación entre lo nuevo y lo existente, con una arquitectura que logra establecer un nuevo lugar y un nuevo ambiente a través del diálogo y la convivencia entre las dos presencias recurriendo cuando se hace necesario a un nuevo lenguaje.”

5

5_big

5 Centro Escola da Gafanha da Boa Hora. Vagos. Portugal. Authors: António Portugal, Manuel Reis. pict: Luis Ferreira Alves

“The project rests on a dialogue with the surrounding landscape, where the school building and the pine woods are transformed into a new unified piece. Most notable of all is its ability to program simultaneously a public building and a place of architectural and environmental intimacy, achieved not just through the project's defining gestures but also by the delicate choices of construction materials and style.”

“El projecte es basa en un diàleg amb el paisatge circumdant, on la construcció de l’escola i la pineda es transformen en una nova unitat. Destaca la capacitat de desenvolupar simultàniament un programa d’edifici públic i un lloc d’intimitat arquitectònica i paisatgística, a la qual cosa contribueixen no tan sols els gestos definidors del projecte sinó també les delicades opcions matèriques i constructives.”

“El proyecto se basa en un diálogo con el paisaje circundante, donde la construcción de la escuela y el pinar se transforman en una nueva unidad. Destaca la capacidad de desarrollar simultáneamente un programa de edificio público y un lugar de intimidad arquitectónica y paisajística, a lo que contribuyen no solo los gestos definidores del proyecto sino también las delicadas opciones matéricas y constructivas.” 

6

6_big

6 Estudio para el pintor Arranz-Bravo. Barcelona Authors: Garcés – De Seta – Bonet architects. pict: Adrià Goula

“A contained volume in intelligent conversation with the architecture of Franco Bombelli amid a sloping garden, where the project understands and efficiently articulates the topography. A single exterior material that establishes a silence-filled architectural presence and a highly particular interior atmosphere managed by the skilful use of light.”

“Un volum contingut, en un diàleg intel·ligent amb l’arquitectura de Franco Bombelli, entremig d’un jardí en pendent, on el projecte entén i articula eficientment la topografia. Un únic material exterior que determina una arquitectura plena de silenci i una atmosfera interior molt especial controlada per l’hàbil ús de la llum.”

“Un volumen contenido, en un diálogo inteligente con la arquitectura de Franco Bombelli, en medio de un jardín en pendiente, donde el proyecto entiende y articula eficientemente la topografía. Un único material exterior que determina una arquitectura llena de silencio y una atmósfera interior muy especial controlada por el hábil uso de la luz.”

7

7_big

7 Nueva Sede del Colegio de Econimistas. Barcelona Authors: Roldán Berengué architects. pict: Jordi Surroca, Marcel Erminy

“Credit is given for the appropriateness of the building's urban scale that makes up the square's new frontage. The break in the south façade, divided by use of different scales, sets vertically the series of galleries which are the social core of the building and gives life to the square.”

“Es valora l’adequada escala urbana de l’edifici que construeix la nova façana de la plaça. La fragmentació de la façana sud, que es divideix amb escales diferents, superposa verticalment unes galeries que són el cor social de l’edifici i que omplen de vida la plaça.”

“Se valora la adecuada escala urbana del edificio que construye la nueva fachada de la plaza. La fragmentación de su fachada sur, que se divide con escalas diferentes, superpone verticalmente unas galerías que son el corazón social del edificio y que llenan de vida la plaza.”

8

8_big

8 Centro de Magisterio. Granada Author: Ramón Fernández-Alonso. pict: Jesús Granada

“The building achieves a deliberate formal unity that develops from the structure through the composition of spaces, the subtle treatment of light and the texture of the ceramic skin, looking to integrate into a hostile urban context by means of the permeability of the spaces that complement the teaching program.”

“L’edifici aconsegueix un deliberada unitat formal que arrenca en l’estructura i es desenvolupa en la composició dels espais, el subtil tractament de la llum i la textura de la pell ceràmica, en un intent d’integrar-se en un entorn urbà hostil a través de la permeabilitat dels espais complementaris al programa docent.”

“El edificio consigue un deliberada unidad formal que arranca en la estructura y se desarrolla en la composición de los espacios, el sutil tratamiento de la luz y la textura de la piel cerámica, en un intento de integrarse en un entorno urbano hostil a través de la permeabilidad de los espacios complementarios al programa docente."

9

9_big

9 Born Centre Cultural. Barcelona Authors: Enric Sòria, Rafael Cáceres architects. pict: Lluís Casals

“The success of this project comes from making respect for the morphology, construction  method and materials of a historic shell compatible with the introduction of two new purposes - displaying the archeological remains and creating a new exhibition space - all done through an apposite layout for the halls and subtle use of materials.”

“El gran encert del projecte ha estat fer compatible el respecte a la morfologia, el sistema constructiu i els materials d’una envolupant històrica amb la introducció de dos usos nous: la mostra de les restes arqueològiques i la creació d’un nou espai expositiu, tot mitjançant la disposició adequada de les sales i la utilització subtil dels materials.”

“El gran acierto del proyecto ha sido hacer compatible el respeto a la morfología, el sistema constructivo y los materiales de una envolvente histórica con la introducción de dos nuevos usos: la muestra de los restos arqueológicos y la creación de un nuevo espacio expositivo, todo mediante la adecuada disposición de las salas y la sutil utilización de los materiales.”

10

10_big

10 Casa da Severa. Lisboa, Portugal. Author: José Adrião. pict: Hugo Santos Silva

“Notable for its synchronicity between planning strategies with a strong sociocultural impact and their architectural response, the project's results are amplified thanks to its painstaking sensitivity and its programmatic effectiveness.

“Destaca la sincronia entre les estratègies urbanístiques amb un fort impacte sociocultural i la resposta arquitectònica, capaç d’ampliar els resultats gràcies a la seva sensibilitat microquirúrgica i eficàcia programàtica.”

“Destaca la sincronía entre las estrategias urbanísticas con fuerte impacto sociocultural y la respuesta arquitectónica, capaz de ampliar los resultados gracias a su sensibilidad microquirúrgica y eficacia programática.”

 

11

11_big

11 Percurso Pedonal Assistido da Baixa ao Castelo de São Jorge. Lisboa, Portugal. Author: João Pedro Falcão De Campos. pict: José Manuel Rodrigues

“While this project's aims are in themselves praiseworthy, bearing in mind its transformational power and the resources available, more notable yet is the rendering of this public work that manages to synthesize the virtues of rehabilitation with techniques resulting from a very considerable work of research and a strong sensitivity.”

“Si és cert que el programa d’aquest projecte mereix un aplaudiment, tenint en compte la seva capacitat transformadora i els recursos disponibles, encara és més destacable el resultat d’aquesta obra pública, capaç de sintetitzar les virtuts de la rehabilitació i de la tècnica, resultat d’un important treball de recerca i d’una gran sensibilitat.”

“Si es verdad que el programa de este proyecto es merecedor de un aplauso, tomando en consideración su capacidad transformadora y los recursos disponibles, es aún más notable el resultado de esta obra pública, capaz de sintetizar las virtudes de la rehabilitación y de la técnica, resultado de un importante trabajo de investigación y de una gran sensibilidad.”

Palabras clave: FAD, Premios FAD, Premios
Imprimir Enviar
Añade tu comentario